مدار کنترل رسیور موتور ساید

مدار 4 کانال هیوت (موتور توبلار) فرکانس 433

مدار کنترل فول آپشن هیوت(موتورتوبلار) فرکانس 433

مدار کنترل رسیور موتور کرکره

مدار کنترل هاپینگ هیوت(موتورتوبلار) فرکانس433

مدارکنترل آنتی کراش هیوت(موتور توبلار) فرکانس433

 

مدار کنترل # مدار کنترل کرکره برقی # وارد کننده موتور کرکره # رسیور

مدارکنترل هیوت(موتور سایدAC) فرکانس433

مدار کنترل سه رله هیوت(انواع موتورهای درب اتوماتیک)

 

مدار کنترل # مدار کنترل کرکره برقی # وارد کننده موتور کرکره # رسیور